مجله پیانو
تخت دو منظوره نوزاد

تخت دو منظوره نوزاد

همانطور که خانواده ها به طور فزاینده ای اهمیت ایجاد یک محیط خواب مساعد برای نوزادان خود را درک می کنند، تخت دو منظوره نوزاد به عنوان شاهدی بر چشم انداز در حال تحول راه حل های مراقبت از کودک ظاهر می شود. محبوبیت آن نشان‌دهنده تغییر گسترده‌تر به سمت رویکردهای کل‌نگر و انطباقی برای مراقبت از نوزاد است که با نیازها و ترجیحات والدین مدرن همسو می‌شود.

مطالعه بیشتر »